Výkony architekta, ktoré nie sú súčasťou výkonových fáz

(Možno ich objednať samostatne, sú vedľajšími výkonmi).

Vedľajšími výkonmi sú najmä:

a) zhotovovanie

 1. dodávateľskej (výrobnej) dokumentácie,
 2. dokumentácie dočasných stavieb zariadenia staveniska alebo navrhovaných úprav existujúcich stavieb na účely zariadenia staveniska, dočasného dopravného značenia, harmonogramov a plánov výstavby,
 3. dokumentácie automatizovaných systémov riadenia, bezpečnostných systémov a výrobných technologických zariadení, okrem ich vplyvov na stavebnú časť a koordinácie dokumentácie v stavebnej časti,
 4. podrobnej realizačnej a dielenskej dokumentácie atypických prvkov a zariadení,
 5. modelov a makiet v ich hmotnom alebo virtuálnom vyhotovení a následnom statickom alebo dynamickom zobrazení (počítačové vizualizácie a animácie).
 6. dokumentácie zmien pred dokončením stavby,
 7. dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
 8. dokumentácie stavebného zámeru verejných prác,

b) vypracúvanie

 1. zadávacích dokumentov pre stavby, exteriéry, interiéry, výstavy a scénické stavby,
 2. zadaní územnoplánovacej dokumentácie,
 3. urbanistických, urbanisticko-krajinárskych a urbanisticko-architektonických štúdií,

c) zabezpečovanie alebo vypracúvanie

 1. hlukových, svetlotechnických, emisných a iných overovacích štúdií technického a ekonomického obsahu a návrhov rozmiestnenia výstavnej plochy,
 2. informačných systémov, reklamy a špeciálnych efektov,
 3. špecializovaných interných informačných systémov, intranetu, kamerových a zabezpečovacích systémov, 
 4. projektu organizácie výstavby (najmä pri špecifických podmienkach, závislých od individuálnych použitých technológií a možností konkrétneho zhotoviteľa stavby)

d) vykonávanie

 1. prieskumov, napríklad architektonicko-historického, stavebnokonštrukčného, krajinoekologického, geodetického, dopravného, dendrologického, atď. prieskumov,
 2. laboratórnych a modelových zaťažkávacích materiálových skúšok,
 3. stáleho dozoru nad uskutočňovaním stavby, stavebného dozoru a dozoru zhotoviteľa územnoplánovacej dokumentácie,

e) zameriavanie a zhotovovanie dokumentácie skutočného stavu stavieb, prostredia a výstavných pavilónov,

f) polohopisné a výškopisné zameriavanie pozemkov, (geodetické práce)

g) dizajn architektonických detailov a interiérových prvkov,

h) vytváranie a obstarávanie výtvarných diel a ich umiestňovanie do priestoru,

i) zastupovanie stavebníka v konaniach na stavebnom úrade a na rokovaniach s dotknutými orgánmi, s vlastníkmi inžinierskych sietí, s ostatnými účastníkmi konaní a s dodávateľmi stavebných prác, ako aj účasť na takýchto konaniach a rokovaniach spolu so stavebníkom,

i) štúdium špeciálnych technológií pri projektovaní výstav a scén, najmä audiovizuálnych a virtuálnych prezentácií, špeciálnych svetelných a zvukových efektov,

j) rozmnožovanie dokumentácie nad počet vyhotovení uvedených v základných výkonoch,

k) zriaďovanie a prevádzka staveniskovej kancelárie,

l) poskytovanie technického a iného odborného poradenstva a vypracúvanie odborných posudkov a dobrozdaní,

m) aktualizácia a doplnenie mapových podkladov.

n) vypracúvanie urbanistických, urbanisticko-krajinárskach a urbanisticko-architektonických štúdií súvisiacich so stavbou.

o) cestovné náklady a náklady spojené s dochádzkou na stavbu sú samostatnou položkou, už z príncípu nemôžu byť stanovené v žiadnom honorárovom poriadku, pretože podmienky sú vždy specifické, (niektoré vzdialenosti môžu byť mimoriadne veľké), preto túto položku treba individuálne riešiť v zmluve.


Honorár architekta - www.honorar.sk