Orientačná charakteristika objektov podľa honorárových zón

Honorárová zóna I.

Dočasné, provizórne stavby bez sociálneho a hygienického zariadenia, prístrešky, jednoduché poľnohospodárske, skladové a priemyslové haly bez žeriavových dráh, prístrešky, tribúny, technické prepojenia budov a pod.

Honorárová zóna II.

Jednoduché nízkopodlažné budovy so spoločným sanitárnym zariadením a kuchyňou, jednoduché dielne, sklady a haly bez žeriavových dráh, jednoduché garáže a skleníky, jednoduché prístavby, vrátnice, šatne a pod.

Honorárová zóna III.

Občianske a obytné stavby so štandardným vybavením a priemernými nárokmi (štandardné materské a základné školy, zdravotné strediská a polikliniky, nákupné strediská, veľtržné a výstavné pavilóny, požiarne zbrojnice, telocvične a športové zariadenia, viacpodlažné garáže, výrobné budovy ľahkého priemyslu, poľnohospodárske výrobné haly a zariadenia, štandardné rodinné domy a pod.)

Honorárová zóna IV.

Občianske a obytné stavby s nadštandardným vybavením a požiadavkami (viacpodlažné budovy, budovy s individuálnym konštrukčným, alebo technickým riešením, stredné a vysoké školy so špecializovanými učebňami, laboratóriami a prednáškovými auditóriami, polikliniky, nemocnice, odborné zdravotnícke zariadenia a liečebné domy, kúpeľné a rekreačné zariadenia s väčšou kapacitou, alebo vyššími nárokmi, obchodné a nákupné centrá, hotely a iné ubytovacie zariadenia s nadpriemernými nárokmi, správne budovy, banky, sporiteľne, kaplnky, štadióny a športové areály, kultúrne viacúčelové zariadenia, obradné siene, múzeá, galérie, knižnice, archívy, budovy pre vedu a výskum so špecializovaným zariadením, priemyslové a inžinierske budovy s náročnými konštrukciami a vnútorným vybavením alebo technológiou, poľnohospodárske stavby so špecializovanou technológiou a zariadením, nadštandardné rodinné domy a pod.)

Honorárová zóna V.

Obytné a občianske stavby s najvyšším štandardom (nemocničné areály s najvyššími nárokmi a špeciálnym vybavením, univerzitné kliniky, významné a špeciálne správne budovy, súdy, radnice, vládne budovy, kostoly, múzeá a galérie, divadlá a koncertné haly, špecializované knižnice, archívy, výskumné ústavy so špeciálnymi laboratóriami, rozhlasové, televízne a divadelné štúdiá, špeciálne objekty ťažkého priemyslu a energetiky, rodinné domy s veľmi vysokými nárokmi a pod.) 


Honorár architekta - www.honorar.sk