VÝPOČET HONORÁRU ARCHITEKTA

* nepovinný údaj, použiť v prípade ak chcete vytlačiť výpočet pre potreby klienta.

Započítateľné náklady

Započítateľné náklady sú podkladom pre určenie honoráru. Stanovujú sa buď kvalifikovaným odhadom na základe vedomostí o pripravovanom diele, alebo štatistickými údajmi z už realizovaných stavieb podobného typologického druhu a náročnosti. Je to súčet nákladov stavby a nákladov technického, energetického a technologického vybavenia stavby vrátane exteriérov.

Honorárová zóna podľa náročnosti výkonov - kategórie

Podľa nárokov, ktoré sú kladené na projekt sa stavby delia na päť honorárových zón kategória I. až V.

 • Kategória I – nenáročné požiadavky;
 • Kategória II – malé požiadavky;
 • Kategória III – priemerné požiadavky;
 • Kategória IV – nadpriemerné požiadavky;
 • Kategória V – vysoké požiadavky;

Investor si spravidla určuje kategóriu sám, podľa nárokov ktoré kladie na architekta a spracovanie projektu.

Pri verejných zákazkach môžeme použiť podrobnejšie spôsoby pre presnejšie určenie honorárovej zóny, kde hodnotíme nasledujúce kritériá:

a) ak ide o stavbu,

 • väzby stavby na okolie, zložitosť výstavby, ekologická kompatibilita,
 • počet funkčných okruhov stavby, ich zložitosť a vzájomné väzby,
 • požiadavky na architektonické a výtvarné riešenie celku a stavebného detailu,
 • požiadavky na technické riešenie a zložitosť nosných konštrukcií,
 • požiadavky na technické, energetické a technologické vybavenie stavby;

b) ak ide o exteriér,

 • začlenenie do prostredia, ekologická kompatibilita,
 • počet funkčných okruhov, ich zložitosť a vzájomné väzby,
 • požiadavky na kompozičné a výtvarné riešenie celku a detailu,
 • požiadavky na technické a technologické riešenie,
 • požiadavky na uplatnenie originálnych prvkov (artefaktov a dizajnu).

Pozn.: Kategóriu určuje typická náročnosť na projekt, nemusia byť hodnotené všetky kritériá. Ak napríklad chceme špičkové autorské výtvarne poňaté dielo (alebo špičkovo technicky riešené) samotný takýto fakt stačí na zaradenie do príslušnej kategórie.

Orientačná charakteristika stavieb podľa honorárových zón je uvedená tu.

Modernizácia

Pri modernizácii a novom priestorovom riešení existujúcej stavby sa honorár zvyšuje najmenej o 10%

Rekonštrukcia

Pri rekonštrukcii a stavebnej obnove existujúcej stavby sa honorár zvyšuje najmenej o 20%

Kultúrna pamiatka

Pri projektovaní stavby zapísanej v zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok sa honorár zvyšuje najmenej o 30%

Podieľ honorára k jednotlivým výkonovým fázam profesných výkonov

Celkový základný honorár je rozdelený pre jednotlivé výkonové fázy. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom rozdelení (tabuľka je editovateľná) zodpovedajúcom špecifikám projektu. (V zadaniach s dôrazom na architektonické riešenie treba posilniť podiel návrhovej fázy. Iné príklady delenia používané v susedných krajinách sú tu. Odporúčame takisto dokumentáciu pre výber zhotoviteľa robiť až po realizačnom projekte).

Ak z podnetu klienta (napríklad zmena vstupných údajov) bolo treba projekt prepracovať, alebo ak si klient objednal viac návrhov, honorár za tieto fázy môže byť účtovaný naviac v plnej výške, najmenej však 50% z časti, ktorá pripadá na príslušnú fázu.

(Pozn.: upozorňujeme na výkony, ktoré nie sú súčasťou výkonových fáz – sú doplnkovými výkonmi. Podrobnejšie tu).

Základné, koordinačné a projektové výkony Manažérske služby
Prípravná fáza (zabezpečenie podkladov)
Návrhová fáza (architektonický návrh - štúdia)
Projektová fáza – územné konanie
Projektová fáza – stavebné konanie
Realizačná fáza – projekt na uskutočnenie stavby
Projekt pre výber zhotoviteľa
Realizačná fáza – spolupráca pri výbere zhotoviteľa
Realizačná fáza – spolupráca pri uskutočňovaní stavby

Pozn.: položky označené hviezdičkou (*) odporúčame určiť časovým honorárom, podľa skutočnej náročnosti a pracnosti. Sú to úkony vo veľkej miere závislé od vonkajších faktorov, nezávislých na architektovi a jeho tíme… Nedajú sa stanoviť paušálne. Sú vždy individuálne, podliehajú lokálnym špecifikám (P.S.: Manžérske služby nie sú “inžiniering” - “vybavovanie” povolení. Je to zisťovanie miestnych podmienok a konzultácie s relevantnými subjektmi (inštitúciami) činnými v návrhových a projektových a realizačných etapách).


© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin