VÝPOČET  PRIMERANÉHO  HONORÁRU  ZA ARCHITEKTONICKÉ  SLUŽBY

Na Slovensku platí voľná tvorba cien. Honorár architekta je určený dohodou zmluvných strán, jeho výška nie je ohraničená žiadnym smerom.

Tento honorárový poriadok vyjadruje technicky primeranú odmenu za štandardne spracovaný návrh a projektovú dokumentáciu. Metodicky vychádza z historického princípu, ktorý je v strednej Európe zaužívaný.

Zvolená metodika na výpočet honoráru bola akceptovaná aj Slovenskou komorou architektov a uznaná, že zodpovedá medzinárodným profesným výkonovým a dokumentačným štandardom. Je v súlade s platnými právnymi predpismi ustanovujúcimi požiadavky na profesné štandardy v Slovenskej republike, s ustanoveniami stavebného zákona a jeho vykonávacích vyhlášok, so zákonom o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ako aj zákonom o cenách a jeho vykonávacej vyhláške. 

Honorár architekta

Načo je dobrá spolupráca s architektom?

Architekt svojou prácou podstatným spôsobom rozhoduje o efektivite všetkých vynaložených prostriedkov na stavbu a o kvalite výsledku.

Výber vhodného architekta je základným predpokladom úspešnosti investičného zámeru.

Náklady stavby sú určené (charakterom pripravovanej investície) tým, čo chceme stavať. Závisia najmä od veľkosti stavby, od pozemku a od použitých materiálov. Cena je teda predurčená zámerom investora. Riešenia však môžu byť rôzne. Ten istý materiál, na tom istom pozemku, pre ten istý účel môže byť usporiadaný rôzne. Cena je tá istá, ale výsledky diametrálne odlišné. Za tie isté nevyhnutné náklady môžeme mať výsledok buď vynikajúci, alebo zlý, alebo niečo v celej škále medzi tým. O úspechu investície je rozhodnuté dávno predtým, ako sa začne stavať. Rozhodujúca je etapa návrhu, projektu. Tu sa zásadným spôsobom určuje, ako celá investícia dopadne.

Celková kvalita výsledného diela závisí ďalej aj od partnerskej spolupráce a porozumenia všetkých strán, ktoré sa zúčastňujú procesu prípravy a realizácie diela. Štandardne je to trojica investor – projektant – zhotoviteľ.

V tomto trojuholníku architekt nie je nestranný odborník. Jeho úlohou je vždy chrániť investora a dielo.

Cena projektu a cena stavby

Na Slovensku platí voľná tvorba cien. Honorár architekta je určený dohodou zmluvných strán.

Rozsah polôh nie je obmedzený . Minimálna sadzba je jasná, je to plnenie bez honoráru (upozornenie). Na druhej strane výška honoráru tiež nie je obmedzená. (U renomovaných architektov (alebo náročných zadaní) je značne vysoká. Napr. architekt Richard Neutra bol známy pri svojich kalifornských vilách sadzbou „ein zu ein", teda výška honoráru architekta je rovná nákladom stavby. Podobné hodnoty môže dosiahnuť honorár u technicky náročných projektov (napr. podobných)). Práve pre takéto široké rozpätie možností, potrebujeme nástroj na určenie východísk pre adekvátny a spravodlivý honorár.

Tento honorárový poriadok vyjadruje techniky primeranú odmenu za štandardne spracovaný návrh a projektovú dokumentáciu. Metodicky vychádza z historického princípu, ktorý je v strednej Európe zaužívaný. Vzorom bol vždy precízne prepracovaný nemecký HOAI. (...podobne boli tvorené napr.: predchádzajúci Honorárový poriadok Slovenskej komory architektov, cenník projektových prác Unika, honorář architekta/inženýra dle Českých stavebních standardů...)

Honorár vypočítaný podľa tohto Honorárového poriadku je dobrým podkladom, v súlade s medzinárodnými a národnými profesnými štandardmi, pre dohodnutie odmeny za návrh a projekt. Treba zohľadniť špecifiká zadania, požiadavky investora, nároky na originalitu a technické riešenie... a stanoviť definitívny zmluvný honorár.

Honorár sa určuje rôznym spôsobom. Percentom z celkových nákladov stavby, časovým honorárom za čas strávený na návrhu a projektových prácach, prípadne inakšie, alebo kombináciou týchto metód.

Časový honorár je jednoduchá metóda. Nikdy však obe zmluvné strany nevedia dopredu, koľko to bude stáť a trvať. V priebehu času sa objavujú stále ďalšie nové skutočnosti a ďalšie nové práce na projekte. Odporučené výšky štandardných hodinových sadzieb nájdete tu.

Väčšina používaných (a najrozšírenejších metodík) používa výpočet, ako určené percento z celkových nákladov stavby. Za túto čiastku je architekt povinný vykonať všetky dohodnuté úkony. Je to transparentné riešenie, s jednoznačným určením pravidiel a povinností bez inflačných, kurzových a iných nepredvídateľných vplyvov. Na druhý pohľad sa môže zdať, že architekt sa bude snažiť zvyšovať náklady stavby, aby si zvýšil odmenu. Tomu sa dá jednoducho predísť tým, že pred každou etapou prác sa fixne stanovia náklady stavby na základe objemových (plošných) ukazovateľov a príslušných dohodnutých cien (pomôckou môžu byť aj preukázateľné štatistické ukazovatele z obdobných, už zrealizovaných typologických druhov stavieb). Priebeh závislosti honoráru od kategórie stavby a jej veľkosti je znázornený tu. Online výpočet môžete urobiť tu.

Ak nechcete reflektovať žiadny zaužívaný honorárový poriadok, najjednoduchšie by sa princíp určenia výšky honoráru dal charakterizovať otázkou: Koľko z desiatich Euro (celkových investícií) ste ochotní vydeliť pre tú etapu, v ktorej sa rozhoduje o celkovom výsledku stavby?

Výber architekta

Zoznam autorizovaných architektov nájdete tu (alebo na našej hlavnej stránke).

Povolanie architekta je náročné vzhľadom na kvalifikáciu. Vo väčšine európskych krajín trvá vysokoškolské štúdium 6 rokov. Potom absolvent musí absolvovať minimálne 3 roky praxe a vykonať autorizačnú skúšku, aby sa stal autorizovaným architektom (s okrúhlou pečiatkou). Na Slovensku autorizáciu zo zákona udeľuje Slovenská komora architektov.

S konkrétnym výberom architekta vám nepomôžeme. Skúsime však poradiť, ako postupovať.

Skôr, ako si vyberiete architekta, mali by ste porozmýšľať na čo ho potrebujete:

 • chcete architekta, ktorý sa špecializuje na určité špecifické projekty, alebo potrebujete komplexné riešenie?
 • chcete avantgardné riešenie, alebo uprednostňujete skôr tradičnejšie, konzervatívnejšie prístupy?
 • Chcete špičkové, náročné, individuálne riešenia, vyžadujúce veľa času a energie, alebo ste pragmaticky orientovaní a chcete rýchle a overené riešenia?

Pred definitívnym rozhodnutím o spolupráci sa s architektom viackrát porozprávajte. Ubezpečte sa, že jeho štýl práce a tvorby vám vyhovuje. Preštudujte si jeho portfólio. Mali by ste si porozumieť a dospieť k záveru, že je to ten pravý partner, ktorý vám najlepšie pomôže zhmotniť vašu ideu do konečnej fyzickej podoby.

Skôr, ako sa s architektom stretnete prvýkrát, je dobré sadnúť si a dať na papier, čo od neho potrebujete. Netreba nič kresliť. Iba v bodoch ozrejmiť, čo je vašim zámerom. Aký rozsah prác očakávate. Či chcete iba poradiť. Alebo hľadáte možnú podobu vášho investičného zámeru a potrebujete urobiť architektonickú štúdiu, ktorá overí vaše očakávania, alebo využitie pozemku. Alebo chcete celý rozsah prác, končiaci realizáciou diela.

Takisto treba čo najpresnejšie definovať obsah, rozsah a funkciu, čo by návrh mal obsahovať. Aké priestory potrebujete, aké by mali byť väzby a prevádzkové vzťahy medzi nimi. Aké sú preferencie budúceho používateľa, jeho priority, názory, životný štýl...

Je to na prvý pohľad zložité. Netreba sa však báť. Uvedomte si, že architekt môže vykonať dobrú prácu iba vtedy, ak vás čo najlepšie spozná. Stačí keď mu to poviete (ešte lepšie napíšete) svojimi slovami. V spolupráci s architektom je komunikácia mimoriadne dôležitá.

Váš architekt sa vás bude určite pýtať aj na ďalšie veci. Časom vám predloží aj svoje názory a návrhy a spätne vás bude chcieť usmerniť smerom, ktorý sa jemu javí ako vhodný na dosiahnutie dobrého výsledku. Pozorne ho počúvajte a buďte otvorení aj k novým myšlienkam, ktoré môžu byť aj celkom nečakané, môžu byť iné ako ste očakávali a môžu otvoriť nové obzory a náhľad na vec. To aj je úlohou dobrého architekta. Ak sa vám však niečo nezdá, alebo vám navrhne niečo, čo vám nevyhovuje, nebojte sa mu to povedať. Iba otvorenou komunikáciou sa dá predísť problémom v priebehu návrhu a projektu stavby.

Nezanedbateľným kritériom pri definitívnom rozhodovaní sa o výbere architekta môže byť aj cena návrhu a projektu stavby. Aby sa dalo aj toto kritérium korektne vyhodnotiť, doporučujeme dopredu čo najpresnejšie určiť obsah a rozsah požadovaných prác (to nerozlučne súvisí zasa od poznania veľkosti stavby, jej špecifík a požiadaviek na ňu).

Je dobré uvedomiť si nasledujúce fakty:

 • cena za návrh a projekt stavby tvorí zlomok z celkovej ceny diela
 • v etape návrhu a projektu sa zásadným spôsobom rozhoduje o celkovej podobe, kvalite a efektívnosti diela
 • netreba túto etapu podceniť, alebo neprimerane urýchliť, lebo všetky dodatočné úpravy počas výstavby sú väčšinou tým najdrahším riešením
 • nestačí mať iba dobré projekty, pokým sa zanedbá ich dozorovanie počas realizácie

Po výbere architekta

Treba dať do poriadku zmluvné veci:

 • dohodnúť sa na výške honoráru a harmonograme jednotlivých platieb
 • stanoviť rozsah a obsah prác
 • určiť termíny plnenia jednotlivých etáp práce
 • rozdeliť si úlohy a určiť kto je za čo zodpovedný (napr. investor je povinný dodať vstupné podklady k stavbe a k pozemku, zabezpečiť prípadne overenie listinných dokumentov (kataster...a pod.)...), dohodnúť sa kto zabezpečí napr. geodetické zamerania, geologický prieskum, pamiatkový prieskum, zameranie stavby...atď., najmä výkony, ktoré nie sú súčasťou výkonových fáz práce architekta (napr. tieto)
 • určiť, kto bude vykonávať úkony spojené s inžinierskou činnosťou (konania na úradoch...a pod.)
 • takisto je vhodné určiť si harmonogram vzájomných stretnutí, kde vás architekt bude informovať o postupe prác a vzájomne si budete vymieňať názory na riešenie

Pre usporiadanie zmluvných vzťahov je dobrou pomôckou vzor štandardnej zmluvy architekta s klientom, ktorý vypracovala Slovenská komora architektov, k dispozícii je tu .

Odporúčame si dohodnúť aj postupy pre prípad, ak nebudete spokojní s prácou architekta. Ak sa to niekedy stane, mali by ste architekta informovať o tom ihneď. Rýchla reakcia a vzájomné vysvetlenie si stanovísk, je často najjednoduchší a najlepší spôsob, ako sa dá problém vyriešiť. Ak váš architekt nevie, že niečo nie je v poriadku, nebude môcť na vaše výhrady včas reagovať. Zásadnejšie pripomienky dajte vždy písomne. Takto budete mať aj vy, aj váš architekt záznam, na základe ktorého sa bude dať skontrolovať vecný i časový priebeh riešenia problémov.

Ak sú administratívne a procedurálne veci vyjasnené a dohodnuté, môže sa začať tá najkrajšia etapa – zhmotnenie vašej predstavy do reálnej podoby výsledného diela. K dobrému výsledku je potrebná úzka partnerská spolupráca investora a architekta (i všetkých ďalších zúčastnených strán).

Ing. arch. Štefan Moravčík, január 2012

Základné vysvetlenie obsahu dokumentácie:

Architektonický návrh:

Architektonický návrh (architektonická štúdia) je prvotným premietnutím zámeru klienta do konkrétnej priestorovej podoby. Dáva klientovi predstavu o možnom konkrétnom urbanistickom, architektonickom, výtvarnom, dispozično-prevádzkovom, interiérovom, konštrukčnom a materiálovom riešení budúcej stavby, ako aj o základných ekonomických parametroch jej zhotovenia. Slúži ako podklad na ďalšie strategické rozhodovanie klienta a na predbežné rokovania klienta so zainteresovanými orgánmi a s inými osobami, ako aj s jeho partnermi. Cieľom je, aby klient získal názornú predstavu o svojom investičnom zámere.

Dokumentácia na územné konanie:

Dokumentácia slúži na rozhodnutie stavebného úradu o určení územia na zastavanie a na umiestnenie stavby na ňom. Dokumentácia na územné konanie musí poskytnúť dostatočný podklad na rozhodnutie stavebného úradu a dotknutých orgánov, najmä na posúdenie uvedených podmienok, vrátane jednoznačného polohopisného a výškového osadenia navrhovanej stavby v území s vyznačením vzťahov k okoliu. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie územného rozhodnutia.

Projekt na stavebné konanie:

Účelom projektu je poskytnúť stavebnému úradu podklad na posúdenie navrhovanej stavby a jej súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Projekt potrebný na stavebné povolenie musí poskytnúť jednoznačnú urbanistickú, architektonickú, výtvarnú, priestorovú, dispozično-prevádzkovú, konštrukčnú a materiálovú charakteristiku stavby na posúdenie požiadaviek verejných záujmov. Obsah ustanovuje vykonávacia vyhláška. Cieľom je vydanie stavebného povolenia.

Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby (tendrová dokumentácia):

Účelom dokumentácie je jednoznačne vymedziť predmet dodávky budúceho zhotoviteľa (zhotoviteľov) stavby. Tento podklad má umožniť jednotlivým uchádzačom v rámci výberového konania vypracovať porovnateľné ponuky a následne uzatvoriť s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo na zhotovenie stavby. (Tendrová dokumentácia môže byť výnimočne spracovaná aj pred projektom pre uskutočnenie stavby. Vtedy predstavuje prvú etapu spracovania projektu pre realizáciu stavby, a to do miery, ktorá je potrebná na splnenie účelu tejto výkonovej fázy). Ak klient nepožaduje spracovanie podkladov na výber zhotoviteľa pred spracovaním projektu na uskutočnenie stavby, použije sa ako podklad pre vypracovanie dokumentácie na výber zhotoviteľa ukončený projekt na uskutočnenie stavby - realizačný projekt. (Výrazne odporúčame robiť dokumentáciu na výber zhotoviteľa (takisto aj výber zhotoviteľa) až po realizačnom projekte. Predbehnutie tejto etapy výrazne zvyšuje nepresnosť podkladov a tým zvyšuje riziká dodatočných nákladov na realizáciu stavby). Cieľom je poskytnúť budúcemu zhotoviťeľovi stavby dostatočné podklady, aby vedel dielo oceniť a pripraviť návrh zmluvy na realizáciu diela.

Projekt na uskutočnenie stavby (realizačná dokumentácia):

Účelom projektu na uskutočnenie stavby je rozpracovať stavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takej podrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. (Na definitívne uskutočnenie stavby je potrebná ešte dodatočná spodrobňujúca výrobná a dielenská dokumentácia, tú zhotovujú dodávatelia stavby a výrobkov, architekt vykonáva autorskú korekciu). Cieľom je vytvoriť dokumentáciu diela tak, aby ho zhotoviteľ vedel zrealizovať.

Spolupráca pri uskutočňovaní stavby:

Obsahom spolupráce je dohľad nad realizáciou diela v zmysle jeho súladu s projektovou dokumentáciou . Architekt vykonáva koordináciu autorského dozoru a dozoru jednotlivých projektantov – špecialistov. Poskytuje odbornú a organizačnú podporu objednávateľovi, pomáha mu v koordinácii realizácie stavby a pri kontrole kvality vykonaných prác a dodávok. Poskytuje konzultácie zhotoviteľom stavby, prípadne vysvetlenie a upresnenie projektovej dokumentácie. V rámci projektových výkonov odsúhlasuje dielenskú a výrobnú dokumentáciu zhotoviteľov, definitívne úpravy architektonických a konštrukčných prvkov. Odsúhlasuje a upresňuje prípadné zmeny projektu. Spolupráca pri uskutočňovaní stavby prebieha spravidla formou pravidelnej kontroly postupu a kvality stavby na kontrolných dňoch a účasťou na kľúčových etapách prác, skúškach materiálov, konštrukcií a na administratívnych schvaľovacích procesoch (kolaudácia). Cieľom je ochrana záujmov investora počas realizácie a ochrana diela, najmä kontrola kvality a zhody medzi realizovaným dielom a projektom.

Podrobnejšie členenie obsahu jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie nájdete tu. 

Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin