Poznámky

(v tejto časti budeme sumarizovať vysvetlenia a špecifiká, ktoré sa nedali popísať v štandardných textoch):

Všetky ceny v honorárovom poriadku sú uvedené bez DPH. (Výška DPH sa môže v čase legislatívou meniť, do zmluvných vzťahov vstupujú platcovia i neplatcovia DPH).

Otázka: Ako odpovedať investorovi, ktorý si po naštudovaní honorárového poriadku chce objednať len realizačný projekt, s tým, že ostatné (predošlé) výkonové fázy nepotrebuje? Alebo obdobná otázka - keď stavebný úrad stanovil zlúčené konanie (spojené územné a stavebné konanie) a investor si z toho dôvodu chce objednať iba projekt pre stavebné konanie, lebo vlastne na úrad nič iné nepotrebuje predložiť.

V takomto prípade treba investorovi názorne vysvetliť, že výkonové fázy plynulo nadväzujú na seba. Ak aj úrad rozhodne o zlúčenom konaní, a ak na úrad stačí predložiť iba dokumentáciu pre stavebné konanie (a takýto stupeň si investor chce objednať u architekta), je zrejmé, že aby dokumentáciu k stavebnému konaniu bolo "možné vyrobiť", tak predtým niekto musel porozmýšľať, ako ten dom bude vyzerať, aká bude dispozícia, usporiadanie jednotlivých priestorov a hmôt, farebnosť, výber materiálov, vzťah k okoliu...(architektonický návrh - štúdia), niekto sa musel zaoberať osadením objektu na pozemok, napojením na inžinierske siete, nápočtom bilancií... (dokumentácia k územnému konaniu) a nakoniec to niekto musí spodrobniť do podoby, ako vyžaduje dokumentácia k stavebnému konaniu. Obdobná analógia platí aj pre realizačný projekt (alebo hociktorú inú výkonovú fázu).

Takže, hoci si investor zamýšľa objednať iba jednu výkonovú fázu, jej náročnosť je (v popísanom prípade) taká istá, ako súčet všetkých predchádzajúcich výkononových fáz objednaných jednotlivo - honorár je v princípe takisto súčtom všetkých fáz, bez ktorých sa k výsledku nedá dospieť.

Logicky nie je možné "projektovať" od konca, alebo od stredu, alebo na preskáčku, alebo iba jednotlivé etapy bez predošlých.

(Samozrejme, vplyv na honorár, takéto skutočnosti môžu mať. Manažérske výkony sa môžu zjednodušiť menším počtom návštev na úradoch, dokumentáciu stačí vytlačiť iba raz... a pod. V zásade však z hľadiska návrhových etáp nie je možné preskočiť podstatné výkonové fázy, jednoducho preto, lebo by to fyzicky v projekte chýbalo. Následná etapa vždy rozvíja a spodrobňuje to, čo sa uzavrelo v predchádzajúcich etapách.)

Otázka: Prečo pri výpočte honoráru pri menších investičných nákladoch (napr. rodinný dom) a vysokých nárokoch na originalitu autorského návrhu vychádzajú nízke honoráre (vzhľadom na náročnosť takejto práce)?

V prípade požiadaviek na autorský tvorivý prístup a stvárnenie diela (alebo jeho častí) - ako pôvodného autorského diela (artefaktu), honorár za takéto práce je mimo rozsahu predloženého honorárového poriadku. V tomo prípade je potrebné dohodnúť individuálny (vyšší) honorár, zohľadňujúci požiadavky na originalitu diela. (Akýkoľvek honorárový poriadok je schopný popísať iba náročnosť obvyklých výkonov, aj keď v relatívne dosť širokom kvalitatívnom rozpätí).

Otázka: V tabuľke výkonových fáz pri výpočte honoráru je podcenená návrhová fáza za architektonický návrh stavby. Táto etapa je asi najdôležitejšia pre celú stavbu. V dobrom architektonickom návrhu sú už vyriešené podstatné veci týkajúce sa aj oveľa neskorších etáp projektovania. Asi by bolo potrebné zmeniť pomerné rozdelenie výkonov v prospech podstatnej časti tvorby – návrhu, alebo sa mýlim?

Samozrejme, prvotná návrhová časť, kde sa určuje celkové architektonické riešenie objektu je z hľadiska tvorby kľúčová. Modely honorárových poriadkov používaných na našom území predpokladali, že časť tvorivej koncepčnej práce vykonanej v architektonickom návrhu sa zaplatí v nadväzujúcich  etapách (územné a stavebné konanie) a my sme určitým spôsobom nechceli výraznejšie meniť zažité zvyklosti, skôr chceme kontinuálne naviazať na to čo bolo, avšak umožňujeme plné individuálne prispôsobenie primeraného honoráru špecifikám stavby.

Dôležitý je celkový honorár. Jeho percentuálne rozdelenie medzi jednotlivé výkonové fázy je potrebné rozdeliť podľa individuálnych charakteristík konkrétneho diela a spôsobu spracovania jeho návrhu. Ak si niekto objedná celý rozsah projektu so všetkými výkonovými fázami, podiel za jednotlivé výkony nie je až taký podstatný.

Ak si však niekto objedná iba architektonický návrh stavby (kde sa zhmotní celková jeho podoba) je zvýšenie honoráru za túto etapu samozrejmým oprávneným nárokom. Takisto v prípade zvýšených nárokov na tvorivú návrhovú úvodnú fázu projektu je potrebné presunúť sem väčší podiel z ostatných výkonových fáz.

Pre ilustráciu sú v „online výpočte“ aj príklady iných rozdelení zo susedných krajín (dá sa tam „prekliknúť“  priamo v odstavci nad tabuľkou), kde je už návrhová fáza posilnená aj v štandardnom delení medzi výkonovými fázami.

Všetky nástroje v tomto Honorárovom poriadku sú plne editovateľné. Je potrebné zohľadniť konkrétne požiadavky diela. Výpočet i rozdelenie výkonov prispôsobiť tak, aby to čo najlepšie zodpovedali špecifikám projektu.

Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin