Po výbere architekta

Treba dať do poriadku zmluvné veci:

  • dohodnúť sa na výške honoráru a harmonograme jednotlivých platieb
  • stanoviť rozsah a obsah prác
  • určiť termíny plnenia jednotlivých etáp práce
  • rozdeliť si úlohy a určiť kto je za čo zodpovedný (napr. investor je povinný dodať vstupné podklady k stavbe a k pozemku, zabezpečiť prípadne overenie listinných dokumentov (kataster...a pod.)...), dohodnúť sa kto zabezpečí napr. geodetické zamerania, geologický prieskum, pamiatkový prieskum, zameranie stavby...atď., najmä výkony, ktoré nie sú súčasťou výkonových fáz práce architekta (napr. tieto)
  • určiť, kto bude vykonávať úkony spojené s inžinierskou činnosťou (konania na úradoch...a pod.)
  • takisto je vhodné určiť si harmonogram vzájomných stretnutí, kde vás architekt bude informovať o postupe prác a vzájomne si budete vymieňať názory na riešenie

Pre usporiadanie zmluvných vzťahov je dobrou pomôckou vzor štandardnej zmluvy architekta s klientom, ktorý vypracovala Slovenská komora architektov, k dispozícii je tu .

Odporúčame si dohodnúť aj postupy pre prípad, ak nebudete spokojní s prácou architekta. Ak sa to niekedy stane, mali by ste architekta informovať o tom ihneď. Rýchla reakcia a vzájomné vysvetlenie si stanovísk, je často najjednoduchší a najlepší spôsob, ako sa dá problém vyriešiť. Ak váš architekt nevie, že niečo nie je v poriadku, nebude môcť problém vyriešiť. Zásadnejšie pripomienky dajte vždy písomne. Takto budete mať aj vy, aj váš architekt záznam, na základe ktorého sa bude dať skontrolovať vecný i časový priebeh riešenia problémov.

Ak sú administratívne a procedurálne veci vyjasnené a dohodnuté, môže sa začať tá najkrajšia etapa – zhmotnenie vašej predstavy do reálnej podoby výsledného diela. K dobrému výsledku je potrebná úzka partnerská spolupráca investora a architekta (i všetkých ďalších zúčastnených strán).

Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin