Cena projektu a cena stavby

Na Slovensku platí voľná tvorba cien. Honorár architekta je určený dohodou zmluvných strán.

Rozsah polôh nie je obmedzený . Minimálna sadzba je jasná, je to plnenie bez honoráru (upozornenie). Na druhej strane výška honoráru tiež nie je obmedzená. (U renomovaných architektov (alebo náročných zadaní) je značne vysoká. Napr. architekt Richard Neutra bol známy pri svojich kalifornských vilách sadzbou „ein zu ein", teda výška honoráru architekta je rovná nákladom stavby. Podobné hodnoty môže dosiahnuť honorár u technicky náročných projektov (napr. takýchto)). Práve pre takéto široké rozpätie možností, potrebujeme nástroj na určenie východísk pre adekvátny a spravodlivý honorár.

Tento honorárový poriadok vyjadruje techniky primeranú odmenu za štandardne spracovaný návrh a projektovú dokumentáciu. Metodicky vychádza z historického princípu, ktorý je v strednej Európe zaužívaný. Vzorom bol vždy precízne prepracovaný nemecký HOAI. (...podobne boli tvorené napr.: predchádzajúci Honorárový poriadok Slovenskej komory architektov, cenník projektových prác Unika, honorář architekta/inženýra dle Českých stavebních standardů...)

Honorár vypočítaný podľa tohto Honorárového poriadku je dobrým podkladom, v súlade s medzinárodnými a národnými profesnými štandardmi, pre dohodnutie odmeny za návrh a projekt. Treba zohľadniť špecifiká zadania, požiadavky investora, nároky na originalitu a technické riešenie... a stanoviť definitívny zmluvný honorár.

Honorár sa určuje rôznym spôsobom. Percentom z celkových nákladov stavby, časovým honorárom za čas strávený na návrhu a projektových prácach, prípadne inakšie, alebo kombináciou týchto metód.

Časový honorár je jednoduchá metóda. Nikdy však obe zmluvné strany nevedia dopredu, koľko to bude stáť a trvať. V priebehu času sa objavujú stále ďalšie nové skutočnosti a ďalšie nové práce na projekte. Odporučené výšky štandardných hodinových sadzieb nájdete tu.

Väčšina používaných (a najrozšírenejších metodík) používa výpočet, ako určené percento z celkových nákladov stavby. Za túto čiastku je architekt povinný vykonať všetky dohodnuté úkony. Je to transparentné riešenie, s jednoznačným určením pravidiel a povinností bez inflačných, kurzových a iných nepredvídateľných vplyvov. Na druhý pohľad sa môže zdať, že architekt sa bude snažiť zvyšovať náklady stavby, aby si zvýšil odmenu. Tomu sa dá jednoducho predísť tým, že pred každou etapou prác sa fixne stanovia náklady stavby na základe objemových (plošných) ukazovateľov a príslušných dohodnutých cien (pomôckou môžu byť aj preukázateľné štatistické ukazovatele z obdobných, už zrealizovaných typologických druhov stavieb). Priebeh závislosti honoráru od kategórie stavby a jej veľkosti je znázornený tu. Online výpočet môžete urobiť tu.

Ak nechcete reflektovať žiadny zaužívaný honorárový poriadok, najjednoduchšie by sa princíp určenia výšky honoráru dal charakterizovať otázkou: Koľko z desiatich Euro (celkových investícií) ste ochotní vydeliť pre tú etapu, v ktorej sa rozhoduje o celkovom výsledku stavby?

Archinfo.sk
Zoznam architektov
Slovenská komora architektov
© 2011 Ing. arch Štefan Moravčík, Tvorba web stránok, www.webcreators.sk | Webhosting - HostCreators | Admin